"Jeżeli znajdziesz lepszy portal motywacyjny - czytaj go!" Tomasz Humienny

 PONIŻSZE 4 FUNDAMENTY GWARANTUJĄ TRWAŁE SZCZĘŚCIE

zmotywuj się do zmian!

 

 

Regulamin

 

REGULAMIN PORTALU ZMOTYWUJEMY.PL

 

§1 Usługodawca

1.      Portalem jest internetowy portal o nazwie „zmotywujemy.pl”,znajdujący się pod adresem internetowym zmotywujemy.pl.

2.      Usługodawca właściciel portalu.

3.      Kontakt z Usługodawcą odbywa się przez

a)      formularz kontaktowy dostępny pod adresem: http://www.zmotywujemy.pl/kontakt,

b)      w formie elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@zmotywujemy.pl,

w każdym wypadku od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas oczekiwania na odpowiedź – standardowo do 72 godzin roboczych.

4.      Oświadczenia między Usługodawcą a Użytkownikiem składane są w formie elektronicznej (w drodze elektronicznej), chyba że Regulamin stanowi inaczej. Przez złożenie oświadczenia w formie elektronicznej rozumie się wysyłanie wiadomości przez formularz kontaktowy (przez Użytkownika) oraz na adres e-mail Użytkownika (przez Usługodawcę):

 

§2 Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Portal

1.      Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczna przy użyciu Portalu (Usługi) polegające na:

a.       udostępnieniu przez Usługodawcę zasobów systemu teleinformatycznego Portalu w celu zamieszczania i przechowywania przez Użytkowników danych („Dane/Treści),o charakterze rozrywkowym, w szczególności newsów, obrazów, komentarzy

b.      udostępnieniu przez Usługodawcę Użytkownikom możliwości przeglądania zasobów systemu teleinformatycznego Portalu.

2.      Usługodawca może także udostępnić zasoby systemu teleinformatycznego Portalu w celu zamieszczania i przechowywania przez siebie lub inne podmioty treści o charakterze reklamowym (które nie muszą być związane z Usługami), w dowolnych systemach reklamowych (np. adsense, adtaily, CPMprofit, Traffic Revenue). Wszelkie wpływy z tytułu zamieszczania i przechowywania na Portalu treści reklamowych przysługują wyłącznie Usługodawcy.

3.      Wszelkie prawa autorskie do Portalu jak i do baz danych, które zawiera Portal przysługują Usługodawcy. Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie Portalu jak i baz danych bez zgody Usługodawcy jest zabronione. Opłata licencyjna za korzystanie z jednego Elementu Treści (tj. jedno zdjęcie, jeden wpis, jeden komentarz, jeden news) wynosi minimalnie 50 zł miesięcznie. Opłata licencyjna za korzystanie z całego Portalu wynosi minimalnie 500 000 zł rocznie. W razie naruszenia praw autorskich (lub praw do baz danych) Portalu, Usługodawca może żądać od naruszyciela kwoty będącej co najmniej trzykrotnością opłaty licencyjnej jako wynagrodzenia należnego za korzystanie z Portalu (treści/bazy danych), zgodnie z art. 79 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawą o ochronie baz danych.

4.      Korzystanie z Portalu jest bezpłatne.

§3 Użytkownik

 

1.      Osoba korzystająca z Portalu jest Użytkownikiem(Usługobiorcą).

2.      Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, mająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną.

3.      Zakazane jest zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek Treści o charakterze bezprawnym.W tym celu Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z Kodeksem Użytkownika Portalu Zmotywujemy.pl, stanowiącym Załącznik Nr 1 do Regulaminu.

4.      Podstawowym obowiązkiem każdego Użytkownika jest przeczytanie i akceptacja Regulaminu.Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie na stronie internetowej Usługodawcy pod adresemhttp://www.zmotywujemy.pl/kontakt w taki sposób, aby Użytkownik mógł przed rozpoczęciem korzystania z Usług pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać (w tym w zwykłym toku czynności) treść Regulaminu, za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje. W przypadku wątpliwości co do interpretacji przepisów Regulaminu Użytkownik może zwrócić się o wyjaśnienie do Usługodawcy.

 

§4Wymagania techniczne niezbędne korzystania z Portalu

 

1.      Do korzystania z Portalu wymagane są:

a.      Stały dostęp do Internetu;

b.      Poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookie– Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6.

c.       Włączona obsługa Cookie oraz JavaScript;

d.      Czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej;

2.      Usługodawca nie ma obowiązku przeszkolenia Użytkownika w zakresie korzystania z Usługi, Użytkownik obowiązany jest uczynić to we własnym zakresie.

 

§5Zgoda na wykorzystywanie Danych przez Usługodawcę

 

1.      Treść Portalu jest co do zasady jawna i dostępna dla wszystkich. Zamieszczając na Portalu jakąkolwiek Treść, Użytkownik wyraża zarazem nieodpłatną i nieodwołalną zgodę na korzystanie z tej Treści przez Usługodawcę, na wszystkich polach eksploatacji, bez żadnych ograniczeń, w tym dotyczących form i postaci eksploatacji, pól eksploatacji, czasu eksploatacji, terytorium eksploatacji, opracowań, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

a.       utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną na następujących nośnikach: kliszy fotograficznej, fotografii cyfrowej, CD, video CD, CD-I, CD-Plus, ulepszony CD, CD-I music, foto-CD-portfolio, CD-DA, EBG (elektroniczna książka graficzna), EBXA, CD-Rom, MD, dyskach laserowych, dyskach kart magnetycznych, DAT, DVD, DCC, fot-CD, CD-Rom-XA, dyskietkach komputerowych, chipach układu elektronicznego, MOD, MP3, CD-SD, HD-CD, HDTV, mini-dyskach, taśmach magnetycznych, kasetach,

b.      zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami, co obejmuje w szczególności  zwielokrotnienie  następującymi technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi: drukiem, na kliszy fotograficznej, drukiem offsetowym, drukiem folii samoprzylepnych, kalkomanią, nadrukami na materiałach, rysunek, grafika, malarstwo, fotografia cyfrowa, CD, video CD, CD-I, CD-Plus, ulepszony CD, CD-I music, foto-CD-portfolio, CD-DA, EBG (elektroniczna książka graficzna), EBXA, CD-Rom, MD, dyskach laserowych, dyskach kart magnetycznych, DAT, DVD, DCC, fot-CD, CD-Rom-XA, dyskietkach komputerowych, chipach układu elektronicznego, MOD, MP3, CD-SD, HD-CD, HDTV, mini-dyskach, taśmach magnetycznych, kasetach,

c.       wprowadzenie do obrotu,

d.      wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w szczególności Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych,

e.       wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych,

f.       wielokrotne publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, prawa do wielokrotnego łączenia z innymi utworami i artystycznym wykonaniem, występami, produkcjami, do użytku komercyjnego i niekomercyjnego, na nośnikach audiowizualnych, multimedialnych, kasetach, taśmach video, dyskach, chipach wszystkich formatów, procesów analogowych i cyfrowych, transmisji na żywo, za pośrednictwem ekranu, ekranów video, ekranów cyfrowych, plazmowych, telebimów, promieni laserowych, dla publiczności ograniczonej i nieograniczonej,

g.      wielokrotne wystawianie i wyświetlanie w kinach, teatrach, multikinach, multipleksach, miejscach użyteczności publicznej, na lotniskach, stacjach, w barach, pubach, restauracjach, sklepach, dyskotekach, halach, stadionach, pokazach otwartych i zamkniętych, wszelkiego rodzajach środkach transportu,

h.      najem,

i.        dzierżawa,

j.        inne formy zezwolenia na korzystanie np. franchising,

k.      wszelkie formy eksploatacji audiowizualnej, w tym: wielokrotne nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, analogowo lub cyfrowo; wielokrotne nadanie za pośrednictwem satelity analogowego lub cyfrowego; wielokrotne równoczesne integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację telewizyjną, analogowo lub cyfrowo, przy użyciu jakichkolwiek środków technicznych naziemnych lub satelitarnych, jak i przewodowych lub bezprzewodowych, emisje w kinach i innego rodzaju ekranach,

l.        eksploatację w internecie, na stronach www, odpłatnie lub nieodpłatnie, na zamówienie, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych klub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych,

m.    eksploatację przy wykorzystaniu multimedialnych platform cyfrowych,

n.      wykorzystanie do tworzenia innych utworów, w tym włączenia jako części innych utworów,

o.      oznaczanie wszelkich towarów i usług, w tym także zarejestrowanie jako znaku towarowego, usługowego, wzorów zdobniczych, a także innych dopuszczalnych prawem postaci znaków handlowych,

p.      używanie jako znaku handlowego, logo, nazwy czy jakiegokolwiek innego rodzaju oznaczenia indywidualizującego przedsiębiorcę lub oferowane przez niego towary lub usługi,

q.      wykorzystanie we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w tym w zakresie marketingu bezpośredniego oraz interaktywnego,  niezależnie od postaci, formy i pola eksploatacji, w tym w reklamie typu ATL (above-the-line) z wykorzystaniem medialnych środków oddziaływania (np. telewizja, prasa, tzw. outdoor - reklama zewnętrzna, internet) oraz BTL (below-the-line) z wykorzystaniem pozamedialnych środków oddziaływania (POS-y, stoiska wystawowe, wystawy sklepowego, stojaki, bannery, ulotki, itp.);

r.        tłumaczenie na wszystkie języki;

s.       inne pola wymienione w regulaminie.

2.      Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na dokonywanie i korzystanie przez Usługodawcę na wymienionych wyżej polach eksploatacji ze wszelkich adaptacji, przeróbek, modyfikacji itp. tych Treści (Treści zależne).

3.      Wyrejestrowanie się z Portalu nie powoduje odwołania zgody na korzystanie z Treści, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.Usługodawca może, ale nie musi usunąć z Portalu, na żądanie Użytkownika, który się wyrejestrował.zamieszczone przez niego Treści.

4.      Usługodawca ma prawo przenieść na osoby trzecia wszelkie prawa, o których mowa w §5, lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z tych praw.

5.      Użytkownik oświadcza, iż zrzeka się wykonywania autorskich praw osobistych w stosunku do przedmiotów praw, o których mowa w §5 – w zakresie korzystania przez Usługodawcę z tych praw zgodnie z §5 lub korzystania przez podmioty, o których mowa w §5 ust. 4.

 

§6Dokonanie Rejestracji w Portalu

 

1.             Do korzystania z Portalu wymagana jest Rejestracja.

2.             Do dokonania rejestracji wymagane jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, znajdującego się pod adresem: http://www.zmotywujmey.pl/uzytkownicy/register.html

3.             Dokonując Rejestracji Użytkownik podaje:

a.e-mail

b.nick (nazwa/login)

c.hasło

Na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail Użytkownik otrzymuje wiadomość z prośba o potwierdzenie rejestracji (list weryfikacyjny). W celu potwierdzenia klika na link znajdujący się w treści e-maila. Z chwilą potwierdzenia Rejestracja jest dokonana.

4.             W wyniku prawidłowej Rejestracji Usługodawca tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do nicka Użytkownika„Konto” lub „Konto Użytkownika”).

5.             Zalogowanie się do Konta następuje przez podanie nazwy oraz hasła.

6.             W każdym momencie Użytkownik może wylogować się z Konta.

7.             Użytkownik może zmienić hasło do swojego Konta w opcji „Ustawienia”.

8.             Użytkownikowi nie wolno umożliwiać korzystania z jego Konta innym osobom, jak i udostępniać danych do tego Konta; login i hasło powinny być należycie zabezpieczone przed dostępem innych osób.  Konto jest niezbywalne i nie podlega dziedziczeniu.

9.             Wszelkie dane podawane przez Użytkownika w czasie rejestracji, jak i w czasie korzystania z Portalu muszą być zgodne z prawdą i powinny dotyczyć jego. Za skutki podania nieprawdziwych danych lub też zatajenia prawdziwych danych, jak i podanie danych niedotyczących tego Użytkownika lub dotyczących innego Użytkownika lub osoby, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich jak i Usługodawcy.

10.         Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta.

 

§7Archiwizowanie Danych i inne kwestie dotyczące Danych

 

1. Usługodawca tworzy archiwum wszelkich Treści, które zostały na Portalu opublikowane. Jednakże nie rodzi to po stronie Użytkownika żadnych roszczeń. W szczególności Usługodawca może w każdym czasie usunąć archiwum lub usunąć wybraną treść z archiwum, uniemożliwić lub ograniczyć dostęp do niego.

2. Użytkownik wyraża zgodę na swobodne, w szczególności podyktowane względami technicznymi lub prawnymi:

a. modyfikowanie lub usuwanie przez Usługodawcę wyglądu Portalu, w tym wyglądu/układu Konta Użytkownika,

b. umieszczanie w ramach Portalu informacji, okien, bannerów, reklam;

c. ustalanie przez Usługodawcę zawartości Portalu;

d. usuwanie, modyfikowanie lub uniemożliwianie dostępu do Danych;

e. zaprzestanie prowadzenia Portalu a także każdej z Usług;

f. podjęcia przez Usługodawcę wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Portalem.

3. Użytkownik zobowiązany jest do archiwizowania i przechowywania na komputerze lub innym nośniku pamięci kopii wszelkich Danych, które zamieścił lub przechowuje na Portalu (np. jeśli zamieścił on na Portalu zdjęcie, plik z tym zdjęciem powinien również znajdować się na komputerze Użytkownika). Za skutki niedopełnienia tego obowiązku usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności (np. zdjęcie takie zostanie trwale usunięte z Portalu, a Użytkownik nie ma jego kopii na swoim komputerze).

4. Usługodawca ma prawo ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Portalu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.

 

§8 [Zamieszczanie, przechowywanie Treści]

 

1.      Użytkownik może zamieścić na Portalu każdą Treść (poprzez opcję „Dodaj” i „Odzew”, która spełnia łącznie następujące warunki:

a. Jest zgodna z tematyką Portalu;

b. Użytkownik musi posiadać wszelkie prawa do zamieszczania i opublikowania Treści, w tym autorskie prawa majątkowe lub też musi być uprawniony do zamieszczania i opublikowania Treści na podstawie innego tytułu prawnego;

c. Użytkownik musi posiadać wszelkie prawa do udzielenia zgody, o której mowa w §5;

d. Zamieszczanie i opublikowanie Treści nie może naruszać niczyich praw ani dóbr osobistych lub majątkowych;

e. Treść nie może zawierać treści sprzecznych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, wulgarnych, obraźliwych, zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich, dyskryminujących ze względu na płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujących do przemocy lub posiadających charakter pornograficzny;

f. Treść musi być zgodna z Kodeksem Użytkownika Portalu zmotywujemy.pl

g. Treść nie może zawierać elementów stanowiących materiały reklamowe lub promocyjne Użytkownika lub innych osób lub towarów lub usług

h. Użytkownik jeśli zamieszcza Treść pochodzącą z innego miejsca w Internecie, obowiązany jest podać źródło, tj. dokładny link.

2. Usługodawca może odmówić publikacji Treści bez podania przyczyny w każdym czasie.

3. Zabronione jest także używanie wszelkich programów obchodzących ograniczenia zawarte w systemie teleinformatycznym Portalu. Działanie takie jest nieuczciwe i będzie powodowało zawieszenie Konta.

4. Wyłączną odpowiedzialność za Treść ponosi Użytkownik, który ją zamieścił.

5. Użytkownik nie może nadsyłać na Portal Treści, która jest identyczna lub istotnie podobna do Treści już zamieszczonych lub opublikowanych przez tego lub innego Użytkownika.

6. W przypadku naruszenia przez Użytkownika powyższych zasad, Usługodawca może zawiesić Konto.

7. Usługodawca może uzależnić publikację Treści od jego zgody. W takim wypadku jednakże Usługodawca nie moderuje ich, nie sprawdza ich także pod kątem tego, czy są zgodne z prawem lub czy zgodna z prawem jest związana z nimi działalność. Usługodawca sprawdza jedynie to, czy Treści te są zgodne z tematyką Portalu.

8. Każdy Użytkownik może oglądać Treści opublikowane na Portalu. Może również dodać najchętniej odwiedzane czy lubiane Treści do Ulubionych (opcja Ulubione).

 

§9[Zawieszenie lub Usunięcie Konta]

 

1. Jeżeli Użytkownik narusza Regulamin lub przepisy prawa („Niedozwolone korzystanie z Usługi) Usługodawca może zawiesić Konto tego Użytkownika na czas określony lub nieokreślony („zawieszenie Konta”)jak i usunąć Konto Użytkownika z Portalu, w tym pozbawiając go możliwości ponownej Rejestracji na czas określony lub na zawsze („Ban”).

2. Usunięcie Konta nie powoduje usunięcia Treści zamieszczonych przez Użytkownika na Portalu. Wyłączną decyzję co do dalszego ich losu podejmuje Usługodawca.

 

§10Odpowiedzialność Usługodawcy

1. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone lub przechowywane Dane (w tym Dane na Portalu), jeśli nie wie o bezprawnym charakterze Danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych Danych. Użytkownik, który uzna, że Dane lub związana z nimi działalność mają charakter bezprawny, powinien zgłosić ten fakt Usługodawcy korzystając z formularza – Zgłoś Naruszenie, zgodnie z Procedurą Zgłaszania Naruszeń- Załącznik Nr 2.

2. Zgodnie z art. 15 ustawy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną, Usługodawca nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego Danych. Usługodawca nie sprawdza Danych pod kątem tego, czy są bezprawne lub czy bezprawna jest związana z nimi działalność i nie ma takiego obowiązku.

3. Wobec Użytkowników Usługodawca odpowiada tylko za działania lub zaniechania będące wynikiem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa (ze względu na nieodpłatny charakter korzystania z Portalu takie ograniczenie odpowiedzialności jest dozwolone), chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

§11Rola Portalu

1. Usługodawca nie uczestniczy w żaden sposób w kontaktach między Użytkownikami, nie jest stroną czynności faktycznych ani prawnych dokonywanych między nimi.

2. Usługodawca nie gwarantuje dokładności i poprawności jakichkolwiek Danych zamieszczonych lub przechowywanych przez Użytkowników na Portalu.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia w stosunkach prawnych lub faktycznych między Użytkownikami, które to stosunki wynikły z nawiązania lub próby nawiązania kontaktu w ramach Portalu.

4. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za szkody wynikłe z:

a. nawiązania kontaktu lub zawarcia umów, negocjacji, pertraktacji, spotkania lub znajomości z osobą, która podała swoje dane kontaktowe w ramach Portalu;

b. niezawarcie przez Użytkowników umów;

c. nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Użytkowników umów;

d. sprzeczność Danych z rzeczywistym stanem rzeczy;

e. prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników,

f. zdolność Użytkowników do realizowania umów;

g. wypłacalność Użytkowników.

5. Usługodawca nie bierze udziału w sporach powstałych między Użytkownikami. Wszelkie nieporozumienia między nimi rozwiązują między sobą sami Użytkownicy. Usługodawca nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności prawne związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.

§12 Reklamacja

 

1. Jeżeli Użytkownik uważa, że Usługi nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może złożyć reklamację za pomocą formularza kontaktowego

2. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji. Brak rozpatrzenia reklamacji w tym terminie nie oznacza uznania reklamacji przez Usługodawcę.

§13Zbycie Portalu

Usługodawca może przenieść całość lub część praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub powierzyć wykonywanie tych praw i obowiązków osobie trzeciej, może w szczególności także Portal sprzedać, darować wydzierżawić lub wnieść do przedsiębiorstwa. O zamiarze takim informuje Użytkownika drogą elektroniczną, w takim wypadku stosuje się przepisy o zmianie Regulaminu.Użytkownik wyraża zgodę na powyższe czynności i nie będzie konieczna jego odrębna zgoda na ich późniejsze dokonanie.

 

§14 Rozwiązanie umowy o korzystanie z Portalu

1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o korzystanie z Portalu w każdym czasie bez wypowiedzenia i bez podania przyczyny.

2. W szczególności Usługodawca może w każdym czasie zakończyć działalność Portalu.

3. Rozwiązanie umowy następuje drogą elektroniczną

4. Wskutek rozwiązania Umowy następują usunięcie Konta Użytkownika.

5. Z chwilą Usunięcia Konta Użytkownika może nastąpić, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących danych osobowych, usunięcie wszystkich Danych zamieszczonych i przechowywanych przez Użytkownika, z tego względu Użytkownik powinien je przechowywać na własnym komputerze, a Portal i wszelkie jego funkcje przestają być dla Użytkownika dostępne. Może nastąpi ćbezpowrotna utrata wszystkich zgromadzonych w ramach Konta Danych.

 

§15[Postanowienia końcowe]

 

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Portalu.

2. Usługodawca informuje Użytkowników drogą elektroniczną o zamierzonej zmianie Regulaminu na 7 dni przed zamierzoną zmianą Jeżeli w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania informacji. Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu, uważa się, że zmiany zostały przez Użytkownika przyjęte i obowiązują od dnia następnego po upływie tego terminu. Wypowiedzenie następuje przez zawiadomienie Usługodawcy na podany w informacji adres poczty elektronicznej.

3. Umowa o korzystanie z Portalu zawierana jest w języku polskim.

4. Prawem właściwym dla korzystania z Portalu jest prawo polskie

5. Portal dostępny jest w ośmiu wersjach językowych, w razie rozbieżności rozstrzygająca jest wersja polska.

6. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część:

a. Załącznik Nr 1 – Kodeks Użytkownika Portalu Zmotywujemy.pl

b. Załącznik Nr 2 – Procedura Zgłaszania Naruszeń.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.03.2013

 

Uwaga: Staramy się, by Nasz Regulamin odpowiadał wszelkim wymogom dotyczącym ochrony konsumentów. Jednak przepisy jak i orzecznictwo sądowe jak i orzecznictwo i poglądy organów ochrony konsumentów ulegają zmianie. Dlatego, jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, a Ty jesteś konsumentem, przepis te nie wiąże Ciebie. W jego miejsce stosować należy najbliższe temu przepisowi przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Jeśli Twoim zdaniem jakiś przepis Regulaminu narusza przepisy o ochronie konsumentów – napisz do Nas na adres: kontakt@zmotywujemy.pl przeanalizujemy problem i jeśli dojdziemy do wniosku, iż tak jest  - usuniemy go;

 


 

Załącznik Nr1– Kodeks Użytkownika Portalu Zmotywujemy.pl. Zasady zamieszczania Treści na Portalu Zmotywujemy.pl i podstawowe obowiązki Użytkownika Portalu

Użytkownik w ramach Portalu ma możliwość zamieszczania lub przechowywania wszelkich Danych, o ile nie są one sprzeczne z prawem, Regulaminem. Dane te nie mogą naruszać praw osób trzecich, dóbr osobistych, danych osobowych, praw autorskich czy innych praw własności intelektualnej (przemysłowej), tajemnicy handlowej czy tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy państwowej, służbowej, zawodowej. Zdjęcia zamieszczone przez Użytkownika nie mogą naruszać niczyich praw autorskich. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie Dane zamieszczone przez siebie i przechowywane na Portalu.

 

OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE ZAMIESZCZANIA DANYCH

 

Twoje Dane:

1.      nie mogą zawierać treści:

1. wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, ksenofobii lub konfliktów;

2. propagujących przemoc;

3. wulgarnych, obraźliwych, naruszających zasady dobrego wychowania;

4. wprowadzających lub mogących wprowadzić w błąd;

5. dotyczących towarów lub świadczenia usług, które nie istnieją lub co do których Użytkownik nie ma uprawnień;

6. fałszujących lub nie podających rzeczywistych właściwości lub cech towarów lub usług (takich jak rozmiar/metraż, przebieg, wiek, cena, lokalizacja, wynagrodzenie i tym podobne);

7. dotyczących świadczenia usług uznanych ogólnie za naganne, jak prostytucja, piramidy finansowe, lichwa.

8. dotyczących organizowania sprzedaży lawinowej lub sprzedaży w systemie marketingu wielopoziomowego (w systemie MLM) lub w innym systemie podobnym;

9. zawierających informacje dotyczące zachęcania lub propagowania udziału w grach hazardowych, grach losowych, zakładach wzajemnych oraz grach na automatach i na automatach o niskich wygranych;

10. dotyczących sporządzania lub pomocy przy sporządzaniu projektów prac zaliczeniowych, magisterskich, licencjackich i podobnych, jak również bezpośredniej pomocy przy zdawaniu jakichkolwiek zaliczeń, kolokwiów lub egzaminów;

11. dotyczących telepracy polegającej na rozsyłaniu niezamówionej informacji handlowej (spamu)

12. dotyczących haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowy lub sieci teleinformatycznej;

13. dotyczących oprogramowania przeznaczonego w szczególności do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy, systemów i sieci teleinformatycznych.

2. Dane nie mogą zawierać odnośników do serwisów internetowych wymagających od usługobiorców uiszczania opłat z tytułu korzystania z tych serwisów jak i reklamy lub odnośników serwisów, które w jakikolwiek sposób mogą być konkurencyjne dla Portalu.

3. Dane nie mogą zawierać wirusów ani żadnych innych technologii, mogących zaszkodzić innym Użytkownikom Portalu, jak i „łańcuszków internetowych”;

 


 

 

Załącznik Nr 2 – Procedura Zgłaszania Naruszeń

 

Zgodnie art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, nie ponosimy odpowiedzialności za przechowywane na Portalu Treści. Zgodnie z art. 15 tej ustawy nie mamy również obowiązku sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnionych przez Ciebie Treści i nie robimy tego.  Jednakże mamy obowiązek uniemożliwić dostęp do nich w dwóch wypadkach:

 

- w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze Treści lub związanej z nimi działalności (np. z Policji, prokuratury);

- w przypadku uzyskania innej wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Treści lub związanej z nimi działalności. Taką wiadomość możemy otrzymać od dowolnej osoby. Jeśli zauważyłeś, że jakakolwiek Treść na Portalu narusza Twoje prawa, dobra osobiste, dane osobowe (np. zauważyłeś, że Treśćopublikowana na Naszym Portalu albo treść Profilu Użytkownika narusza prawo), poinformuj Nas o tym przez opcję „Zgłoś Naruszenie”, a my, po dokonaniu weryfikacji, czy Twoja wiadomość jest wiarygodna, uniemożliwmy dostęp do takiej Treści.

 

Aby zgłosić Naruszenie, wypełnij prawidłowo formularz „Zgłoś Naruszenie”. Masz możliwość otrzymania potwierdzenia zgłoszenia, przez wybór opcji „Prześlij mi kopię wiadomości”. Informacje wymagane w formularzu „Zgłoś Naruszenie” są nam potrzebne w celu zagwarantowania, że osoby zgłaszające naruszenie podają prawdę, są uprawnionymi stronami albo ich upoważnionymi przedstawicielami. Ponadto ma to nam umożliwić jednoznaczne rozpoznanie Treści, do której dostęp mamy uniemożliwić.

 

Twoje Zgłoszenie powinno zawierać:

1. Adres e-mail;

2. Imię i nazwisko;

3. Wskazanie rodzaju i zakresu naruszenia, w szczególności wskazanie Treści (np. konkretnej informacji na Portalu), która Twoim zdaniem, narusza prawo;

4. Podanie informacji umożliwiających nam zlokalizowanie miejsca, gdzie znajduje się Treść, do której dostęp mamy uniemożliwić (dokładny link i określenie miejsca na podstronie);

5. Uzasadnienie;

6. Ewentualne dowody na poparcie zgłoszenia.

 

Jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Nas podanych przez Ciebie w Zgłoszeniu danych osobowych dla potrzeb weryfikacji Twojego Zgłoszenia i uniemożliwienia dostępu do wskazanej przez Ciebie w nim Treści (akceptując odpowiedniego checkboxa).

 

Jeżeli Zgłoszenie nie zawiera wszystkich wyżej wymienionych elementów, możemy odmówić jego rozpatrzenia, w tym wypadku najpierw wezwiemy Cię do jego uzupełnienia.

 

Jeśli uznamy, iż Twoje zgłoszenie (wiadomość) jest wiarygodne, uniemożliwimy dostęp do wskazanej przez Ciebie Treści, po uprzednim niezwłocznym zawiadomieniu Użytkownika, który tą Treść zamieścił o zamiarze uniemożliwienia dostępu do tej Treści. Pamiętaj, że dokonując zgłoszenia, bierzesz na siebie odpowiedzialność za prawidłowość informacji w nim podanych i zasadność takiego zgłoszenia. Jeśli wskutek niezasadnego zgłoszenia uniemożliwimy dostęp do Treści, będziemy mogli dochodzić od Ciebie odszkodowania lub innych roszczeń prawem przewidzianych.

 

Informując Użytkownika, który zamieścił Treść, objętą Twoim zgłoszeniem, o zamiarze uniemożliwienia dostępu do tej Treści, wyznaczmy mu termin 3 (trzech dni na ustosunkowanie się do tego zamiaru. Po upływie tego terminu uniemożliwiamy dostęp do Treści, chyba że wyjaśnienia Użytkownika dają podstawę do tego, by nie uniemożliwiać dostępu do Treści.

 

Jeśli otrzymamy urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, uniemożliwiamy dostęp do tej treści bez uprzedniego zawiadomienia Użytkownika.

 

Ponadto nie mamy obowiązku informowania o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Treści w następujących przypadkach:

1. Gdy opóźnienie w uniemożliwieniu dostępu do Treści grozi Nam lub innej osobie szkodą;

2. Gdy naruszenie prawa lub Regulaminu przez zamieszczającego Treść jest wysoce prawdopodobne w świetle zasad doświadczenie życiowego;

3. Gdy natychmiastowe uniemożliwienie dostępu do Treści jest oczywiście uzasadnione.

 

Przykładami mogą być tu sytuacje, gdy np. na Portalu zamieszczono zdjęcie o charakterze pedofilskim, treść oczywiście wulgarną, obrażającą innego użytkownika, zachęcającą do popełnienia przestępstwa itp.

 

Regulamin Newslettera

 

1. Newsletter jest cykliczną informacją wydawaną i dostarczaną przez zmotywujemy.pl, zwane dalej Wydawcą. Newsletter przesyłany jest bezterminowo za pomocą poczty elektronicznej.

2. Newsletter jest usługą bezpłatną i wysyłany jest wszystkim zainteresowanym, którzy potwierdzili chęć jego otrzymywania na stronie internetowej www.zmotywujemy.pl

3. Rejestracja na newsletter odbywa się poprzez:

               wpisanie poprawnego adresu e-mail w odpowiednim polu na stronie www Wydawcy,

4. Każdy newsletter posiada:

               wyraźne oznaczenie nadawcy przesyłki,

               pole temat określające zawartość listu,

5. Skuteczne zapisanie się na newsletter jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Wydawcę jako administratora danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zmianami) z zagwarantowaniem użytkownikowi usługi wszelkich praw wynikających z niniejszej ustawy w tym zakresie. Dane przekazane Wydawcy nie będą udostępniane innym podmiotom, ani osobom trzecim.

6. Podając swój adres mail wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez zmotywujemy.pl w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowej wysłanej przez zmotywujemy.pl w imieniu własnym lub na zlecenie partnerów biznesowych.